Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden STICHTING DIESEL EMISSIONS JUSTICE

1. Definities
Onder “klant” wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: de persoon waarmee de particuliere stichting Diesel Emissions Justice, hierna “DEJF” genoemd, een contract heeft ondertekend voor het verlenen diensten voor juridische vorderingen.

2. Algemeen
a. Alle opdrachten worden alleen geaccepteerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd door DEJF.
b. Van het in deze voorwaarden bepaalde wordt slechts afstand gedaan indien beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
c. Indien een klant naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van DEJF desalniettemin de enige bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn, tenzij DEJF uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant.
d. DEJF is door de klant belast met het verlenen van rechtsbijstand in en buiten rechte, het optreden als advocaat voor schade en (collectieve) schade en het geven van advies in juridische zaken.
e. Het staat DEJF vrij om de uitvoering van zijn werkzaamheden uit te besteden aan derden, een en ander onverminderd de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

3. Offertes
a. Alle aanbiedingen van DEJF zijn vrijblijvend. DEJF is alleen gebonden wanneer het een opdracht schriftelijk heeft geaccepteerd.
b. De Nederlandse omzetbelasting is nooit in deze kosten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Opdrachten
a. Indien de klant gedeeltelijk of volledig de opdracht van DEJF annuleert, is hij/zij verplicht alle kosten die met het oog op de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt aan DEJF te vergoeden met inachtneming van de reeds gemaakte redelijke kosten. De reeds gemaakte kosten voor rechtsbijstand die uitdrukkelijk zijn opgenomen, dienen ook te worden vergoed.
b. DEJF behoudt zich het recht voor om, met opgave van redenen, een verstrekte opdracht niet te aanvaarden of terug te geven, dit alles met inachtneming van goede trouw.
c. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, wordt die taak uitgevoerd door een genoemde werknemer van DEJF.
d. Alle door DEJF uit te voeren werkzaamheden, relevante medewerking en gegevens dienen door de klant te worden verstrekt, tenzij hieronder anders is bepaald of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
e. Voor alle door de klant van DEJF verrichte werkzaamheden, tenzij hierna iets anders wordt bepaald, voor DEJF (naast de door DEJF betaalde verschotten) als een standaardtarief, of ten minste een in redelijkheid en billijkheid te bepalen honorarium. Bij het bepalen van het honorarium baseert DEJF zich hoofdzakelijk op zijn basisuurtarief en daardoor door de aan de zaak bestede tijd. DEJF berekent het honorarium en de vergoedingen, zoals hierboven vermeld, de kantoorkosten en de Nederlandse btw. In het geval van juridische collectieve vorderingen waarbij een tariefstructuur is overeengekomen (ncnp-honorarium), zal het honorarium maximaal 27.5% bedragen en kan deze worden aangepast door DEJF (met een aanwijzingstermijn van 14 dagen indien de klant niet akkoord gaat) indien voor de financiering van de rechtszaak meer geld van derden nodig is.
f. Juridische maatregelen worden alleen op kosten en risico van de klant genomen. DEJF behoudt zich het recht voor om het verloop van een gerechtelijke procedure of zaak te onderzoeken door de klant op een andere wijze de kosten voor het vorderen van een voorschot (of hoger honorarium %) in rekening te brengen.

5. Aansprakelijkheid
a. DEJF is slechts aansprakelijk voor directe schade die een handeling/verzuim van zichzelf, zijn personeel of medewerkers is, of erdoor wordt veroorzaakt en voor zover deze schade door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. DEJF zal in deze context en in ieder geval maximaal €125.000,- dekken. Het voorgaande is niet van toepassing indien er sprake is van opzet aan de zijde van DEJF en/of een van de (rechts)personen waarvan het bij de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst gebruik heeft gemaakt, dan wel voor zover enige beperking van de aansprakelijkheid van DEJF wettelijk niet is toegestaan.
b. Directe schade betekent dat de schade direct en onlosmakelijk verbonden is met de schadeveroorzakende handelingen/verzuim.
c. DEJF is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade die zich voordoet als gevolg van verlies van gegevens of gederfde winst.
d. DEJF is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvoldoende medewerking van de klant, de door of namens de klant zelf verstrekte gegevens bij het aanmelden voor een vordering/opdracht, of voor immateriële schade.
e. DEJF legt uit dat een aansprakelijkheid als bedoeld in lid a: van dit artikel is aangegaan voor een verzekerd bedrag en onder de voorwaarden van de sector waarin DEJF opereert en die niet ongebruikelijk zijn.
f. Schadevorderingen moeten zo spoedig mogelijk, binnen 7 dagen na het optreden van de gebeurtenis maar in ieder geval binnen 14 dagen na het optreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis, door de klant worden gemeld. Elke vordering dient schriftelijk te worden ingediend, in geval van verval van het recht op schadevergoeding voor de schade van DEJF.

6. Meningen / informatie
a. De door DEJF aan de klant verstrekte informatie mag niet geheel of gedeeltelijk door de klant worden verworven, noch op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van de overeenkomst die met de klant is gesloten.
b. Informatie en/of advies door DEJF te goeder trouw en volledig te goeder trouw: DEJF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en/of schade die direct of indirect voortvloeit uit de inhoud van de door DEJF verstrekte informatie en/of advies, met uitzondering van het geval dat voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met DEJF die aansprakelijk zal zijn voor dergelijke schade.

7. Schikkingen / facturen / betalingen: NO CURE NO PAY HONORARIUM
7.A.1 30% no cure no pay honorarium is van toepassing op de zaak VW, hetgeen geldig is en waarmee de klant bij de online ondertekening van het contract heeft ingestemd.
7.A.2. er zijn geen eigen (juridische) kosten aanwezig voor de eiser/slachtoffer in de schade- en letselschadeclaims van DEJF, tenzij er sprake is van willekeur, fraude, bedrog en grove opzet van de klant. Zie Toelichting 4.
7.A.3 Individuele afspraken / AVW zullen bij het afsluiten van het contract met de klant worden gemaakt, inclusief een volmacht voor vertegenwoordiging en ondertekening van het contract. De vereiste verzoeken tot inspectie / kopie van paspoort / geldig identiteitsbewijs: het niet meewerken aan deze voorwaarden zal leiden tot annulering van het contract en betaling van de gemaakte kosten aan DEJF zal door de wet worden verlangd.
a. Betalingen dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te worden verricht, tenzij anders vermeld op de factuurbetaling.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant onmiddellijk in verzuim en DEJF heeft vanaf het moment van overschrijding van de betalingstermijn recht op een extra rentevergoeding van 2,2% per maand.
c. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de inning van de vordering door DEJF worden door de klant betaald namens de klant.

8. Klachten
a. Klachten, zowel met betrekking tot de door DEJF geleverde diensten als de hoogte van de facturen van DEJF, worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen veertien dagen na beëindiging van de dienstverlening, dan wel, in geval van een klacht over een factuur, binnen veertien dagen na de factuurdatum, schriftelijk aan DEJF kenbaar worden gemaakt.
b. De bewijslast van het al dan niet op tijd hebben geklaagd ligt bij de klant.
c. Wanneer klachten na de in de voorafgaande paragraaf gespecificeerde periode worden ingediend, zullen ze niet ontvankelijk worden verklaard.
d. Terechte klachten over DEJF met betrekking tot zijn juridische dienst(en) zullen leiden tot ofwel het herstel van de verrichte dienst(en) voor de betreffende zaak, ofwel tot compensatie voor eventuele geleden schade door de gebrekkige dienstverlening of de publicatie van een kredietnota. Uitgevoerd naar het oordeel en de keuze van DEJF.

9. Geschillen
a. Er is sprake van een geschil wanneer een partij verklaart dat dit het geval is.
b. Op alle overeenkomsten gesloten door DEJF – onder vigeur van deze algemene voorwaarden -, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
c. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn uitsluitend onderworpen aan het vonnis van de wettelijke bevoegde rechtbank in Nederland.

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren