OVER ONS

De Stichting Diesel Emissions Justice gelooft dat geen enkel individu of onderneming boven de wet staat, ongeacht hoe rijk of machtig zij ook zijn. Volkswagen en Mercedes hebben het vertrouwen van hun klanten en autoriteiten zwaar beschaamd, met ernstige financiële schade voor u als gevolg, en bovendien onmeetbare schade aan het milieu en de volksgezondheid. Door mee te doen met deze actie, geeft u een stevig signaal af aan alle ondernemingen dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor hun gedrag. 

De Stichting
De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) is op 3 juli 2019 naar Nederlands recht opgericht, met als missie om gerechtigheid te bewerkstelligen voor gedupeerden van het Dieselschandaal. De stichting heeft een collectieve procedure aangespannen tegen Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat en andere gelieerde partijen in Nederland teneinde een redelijke en adequate schadevergoeding te verkrijgen voor getroffen consumenten in heel Europa.

Een uniek kenmerk dat de stichting onderscheidt van andere initiatieven is het gebruik van de nieuwe wet omtrent afwikkeling van collectieve schadeclaims, de WAMCA (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade), een wet die op 1 januari 2020 in Nederland in werking is getreden en een efficiënt mechanisme kent voor de afdoening van collectieve schadevergoedingen. Hierdoor kan de DEJF op gecoördineerde wijze alle getroffen Europese eigenaren in rechte vertegenwoordigen. Indien, en voor zover als nodig, zal de DEJF ook voor niet-Nederlandse auto-bezitters procedures starten in andere Europese landen, om zo tot een gepaste oplossing te komen.

Het Team
De stichting wordt geadviseerd door een toonaangevende groep advocaten en professionals uit de industrie, vanuit de hele wereld. Deze professionals worden wereldwijd erkend als experts op gebied van de auto-industrie en collectieve schadevergoeding, en zijn zeer ervaren in het voeren-, oplossen- en afwikkelen van collectieve acties over de hele wereld.

BESTUUR
Prof. Andrew Goodman

Prof. Andrew Goodman, LLB MBA Ph.D. FCIArb FInstCPD FRSA
Andrew is de voorzitter van het bestuur. Andrew is een zeer ervaren onafhankelijke Engelse procesadvocaat (barrister) en internationale mediator met ruim 40 jaar ervaring. Andrew bezet diverse academische leerstoelen in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Zuid-Afrika. Andrew adviseert regeringen, orden van advocaten, bedrijven en instellingen over conflictvermijding en geschillenbeslechtingsmechanismen.

Andrew heeft een grote rol gespeeld bij het opzetten van mediationpraktijken in Turkije, Thailand, Nigeria en Nepal en is een leidend denker op het gebied van mediation en advocatuur.
Andrew praktiseert in ongeveer 20 jurisdicties en is auteur van ongeveer 50 boeken over juridische procesvoering en mediation. Hij is directeur van Gateway Class Actions Limited, een onderneming die gedupeerden bijstaat in massaschadezaken in de Verenigde Staten Canada, Australië en de Europese Unie.

Andrew is Master of the Bench of the Inner Temple, Londen, en heeft kantoren opgericht in Londen, Hong Kong, Bangkok, Lagos en Kathmandu. Hij is lid van de Advocacy Training Council, the International Mediation Institute en is faculteitslid van het Chartered Institute of Arbitrators.

Prof. Maria José Azar-Baud

Prof. Maria José Azar-Baud
Maria José is een expert op het gebied van collectieve verhaalsacties in vergelijkend recht. Ze is hoofddocent aan de universiteit Paris-Saclay en geeft daarnaast lezingen aan de Universiteit Panthéon-Sorbonne, de universiteit Versailles Saint-Quentin en de ESCP Europe Business School op het gebied van consumentenrecht, distributierecht, internationaal contracteren en rechtsvergelijking.

Maria José behaalde een dubbeldoctoraat aan de Panthéon-Sorbonne universiteit van Parijs 1 en de Universiteit van Buenos Aires op het gebied van class actions in consumentenrecht in Frankrijk en Argentinië, vanuit het perspectief van vergelijkend recht (gepubliceerd door de Franse uitgever Dalloz, in 2013).
Ze is de auteur van meer dan 80 bijdragen in drie verschillende talen, voornamelijk met betrekking tot class actions, collectieve, representatieve en groepsacties, op het gebied van procesrecht, onrechtmatige daad en aansprakelijkheid, consumentenrecht, milieuwetgeving en discriminatie. Als lid van verschillende wetenschappelijke instellingen is Maria José gehoord als een van de hoofdauteurs van de Senaat, de Nationale Vergadering en verschillende agentschappen in Frankrijk, evenals in het Europees Parlement, als een van de belangrijkste auteurs van de studie over collectief verhaal in de EU-lidstaten op verzoek van het Europees Parlement.

Maria José is medevoorzitter van de Paris-Saclay Legal Clinics en richtte in 2017 het Observatory of Group Actions and Other Forms of Collective Redress op, een internationaal platform voor onderzoekers en beoefenaars dat gericht is op het verzamelen en analyseren van gegevens vanuit een interdisciplinair oogpunt.
Ze begon haar carrière als advocaat in Buenos Aires en heeft ruime ervaring met het voeren van collectieve acties en het uitonderhandelen van collectieve schikkingen namens verschillende consumentenorganisaties in Argentinië.

Op dit moment is Maria José, naast haar docentschap, een internationaal consultant en zit ze in de raad van bestuur van twee Europese non-profit organisaties die als eiser toegang tot het recht trachten te verkrijgen voor massaschadezaken.

Bert Jan Tiesinga

Bert Jan Tiesinga, MSc EMFC RC
Bert Jan is een Nederlandse bedrijfseconoom met 25 jaar ervaring als accountant, CFO en bestuurder. Hij is werkzaam geweest in de metaalindustrie en in de bank- en verzekeringswereld. Sinds 2011 richt hij zich op individuele en collectieve belangenbehartiging voor consumenten en ondernemers met betrekking tot financiële producten.  

Bert Jan is oprichter en lid van het juridisch team van claimorganisatie Stichting Wakkerpolis, die in Nederland collectieve procedures voert tegen verzekeraars NN Groep en ASR.

Bert Jan werkt nauw samen met advocaten en procesfinanciers en heeft in de afgelopen tien  jaar goede kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van schikkingen, individuele procedures bij Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid), en collectief procederen in Nederland (art. 3:305a BW, WAMCA, Claim Code).

Bert Jan is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waar hij na de masteropleiding bedrijfseconomie, de postmasteropleiding Executive Master of Finance & Control (Register Controller) heeft afgerond.

RAAD VAN TOEZICHT
Peter Goes

Peter Goes
Peter is de voorzitter van de raad van commissarissen en momenteel woonachtig in Rotterdam. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring als advocaat. In die periode heeft hij gewerkt in Nederland, China en Luxemburg.

Peter heeft gewerkt als partner bij de advocatenkantoren NautaDutilh, Linklaters LLP en Windt LeGrand Leeuwenburg. Vanaf 1 januari 2022 is hij niet langer lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Peter is gespecialiseerd in cross border mergers en acquisities en boardroom consulting en heeft veel ervaring met geschillen en arbitrage.

Peter is thans bedrijfsjurist bij twee bekende Rotterdamse stichtingen en voorzitter van het bestuur van een stichting voor sociale rechtsbijstand in Rotterdam.

Julia Suderow

Prof. Julia Suderow
Julia is een Associate Professor aan de Universiteit van Deusto op het gebied van internationaal privaat- en handelsrecht. Julia is de auteur van diverse publicaties, geschreven in het Engels, Duits en Spaans. Ze is tevens de nationale coördinator van het Permanent Observatorium voor de toepassing van mededingingsregels aan de Universiteit van Trento. Ze is een advocaat gespecialiseerd in het mededingingsrecht, fusies en overnames. Ze is de medeoprichter van Suderow Fernandez Abogadas SLP, dat juridisch advies biedt aan bedrijven in complexe, transnationale zaken.

Julia is afgestudeerd aan de Universiteit van Hannover, heeft een masterdiploma behaald van de Universiteit van Hannover en de Universiteit van Leuven en een doctoraat van de Carlos III Universiteit van Madrid, met een specialisatie in mededingings- en internationaal privaatrecht.

George Tsetsekos, Ph.D.

George Tsetsekos, Ph.D.
George is hoogleraar economie en emeritus decaan aan de Drexel’s LeBow College of Business in Philadelphia. Hij was daar decaan van 2002-2012. Onder zijn leiderschap behaalde het College plaatsen op nationale ranglijsten en werden grote stappen gezet op het gebied van onderzoek en onderwijs. Zijn inspanningen leidden onder andere tot het opzetten van een nationaal erkend corporate governance centrum. Voorafgaand aan zijn benoeming als decaan was George vicepresident van het academisch bestuur van Drexel.

Het onderzoek van George omvat bedrijfseconomie, investeringen en internationale financiering. George publiceerde diverse artikelen in tijdschriften waaronder The Journal of Financial Economics, The Journal of Banking & Finance en The Journal of International Business Studies. Hij is auteur van financiële boeken, was actief in diverse wetenschappelijke redactieraden en treedt als voorzitter op in conferenties op het gebied van international finance. Op dit moment doceert hij vakken in Private Equity en Financial Strategy aan MBA-studenten en houdt toezicht op het Risk Management Center van LeBow.

George was onder andere bestuurslid van de Federal Reserve Bank van Philadelphia, de Penjerdel Council, de PA Economic League, en het World Trade Center en was voorzitter van het bestuur van het Global Interdependence Center. Hij treedt op als getuige-deskundige in corporate litigation-procedures en bij de vaststelling van schade in ‘class actions’. Hij trad op als adviseur van onder meer de World Bank, de SEC, Bear Stearns, Johnson & Johnson en FannieMae.

Governance

Het doel van de Stichting Diesel Emissions Justice is om de belangen te behartigen van autobezitters die schade hebben geleden als gevolg van het dieselschandaal en om het milieu te beschermen.

De stichting is onafhankelijk en in Nederland gevestigd. De stichting wordt gefinancierd door Consumer Justice Network B.V., een consortium van juridische professionals en procesfinanciers uit Nederland en de Verenigde Staten. Omdat de financier haar financiering op basis van een resultaatafhankelijke beloning verstrekt, is het mogelijk dat maximaal 27,5% (inclusief BTW, indien van toepassing) van de te behalen vergoeding aan de financier toekomt. De uiteindelijke vergoeding zal redelijk en adequaat zijn en afhankelijk van de goedkeuring door het bestuur en de raad van toezicht van de stichting, het onderhandelingsresultaat en de eventuele goedkeuring door de rechter. Voor de participanten staat daar tegenover dat zij zich kosteloos bij de stichting kunnen aansluiten en van haar activiteiten kunnen profiteren.

Het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting zullen zich beiden (ingevolge artikel 3:305a lid 2 sub b BW) inspannen om de bij haar aangesloten participanten (die een Participatieovereenkomst met de Stichting zijn aangegaan) zoveel als redelijkerwijs mogelijk te betrekken bij de besluitvorming over belangrijke kwesties. In het bijzonder zal de Stichting haar achterban raadplegen over de verdeling van eventueel te verkrijgen financiële compensatie voor (een gedeelte van) de schade die haar Participanten stellen te hebben geleden conform art 2 lid 1 sub c van haar Statuten, alsmede over een eventueel schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 10 van de Statuten.

De Stichting zal inspraak van haar participanten bij deze kwestie(s) mogelijk organiseren via het houden van (digitale) vergadering(en) zoals “webinars” of andere vormen van online -verbindingen.

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van EUR €12.000 per jaar, en haar voorzitter EUR 15.000. Daarnaast heeft de stichting een raad van toezicht. Haar gewone leden ontvangen op jaarbasis een vergoeding van EUR 10.000 en haar voorzitter EUR 12.500. Gemaakte uren boven een bepaalde grens worden vergoed tegen een tarief van EUR 200 voor gewone leden van het bestuur en de raad van toezicht en EUR 250 voor hun voorzitters. Reiskosten en overige onkosten worden naar redelijkheid vergoed. Meer informatie over de leden van het bestuur en de rvt is te vinden onder het tabblad “over ons”.

De statuten van de stichting kunt u vinden door hier te klikken. Het Bestuursverslag 2022, het verslag van de Raad van Toezicht 2022 alsmede het Governance Statement 2022 zoals bedoeld in de Claim Code 2019 zijn eveneens beschikbaar.

U kunt vorige jaarverslagen van de stichting hier raadplegen: Bestuursverslag 2021, Raad van Toezicht 2021,  Governance Statement 2021, Bestuursverslag 2020, Raad van Toezicht 2020, Governance Statement 2020Bestuurverslag 2019, verslag Raad van Toezicht 2019 en Governance Statement 2019.

Contactgegevens:
Stichting Diesel Emissions Justice
Herengracht 449A
1017 BR Amsterdam

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren